Betingelser & Vilkår for Sælgere

1. Generelt

1.1. På hjemmesiden www.egade.dk tilbyder eGade IVS, CVR-nr. 37237493, Willemoesvej 2C,
4200 Slagelse, Danmark virksomheden via dens butik på eGade (Sælger) mulighed for at drive salg på www.egade.dk
Nedenfor beskrives, hvordan det foregår.

1.2. Disse generelle betingelser for salg gælder for butikkers og de bagvedliggende virksomheders brug af eGade.

2. Oprettelse af Butik

2.1 Salg på eGade er kun beregnet til virksomheder med dansk CVR. eGade er kun beregnet til salg af fysiske eller downloadbare produkter. eGade kan bruges af virksomheder, der sælger på eGade som juridisk eller fysisk person inden for rammerne af deres erhverv eller virksomhed.

2.2. Virksomheden kan først få adgang salg på eGade efter tilmelding på www.egade.dk/min-konto/
eGade IVS vurderer tilmeldingen og aktiverer butikken til salg såfremt vurderingen er positiv.

2.3. Det er ikke tilladt, at mere end én konti på eGade pr. CVR.

2.4. eGade IVS kan deaktivere butikker samt suspendere eller slette sælgers brugerkonto og dermed også indholdet i sælgers butik på eGade.

2.5 Der stilles krav om, at en aktiv butik som minimum indeholder 8 forskellige produkter.
Er der tale om en ny butik, forventes det, at vedkommende butik indenfor 21 dage efter butikken er gjort aktiv, indeholder minimum 8 forskellige produkter.

2.6 Der er intet krav om, at sælger skal være indehaver af en fysisk butik af nogen art.

3. Butikkens eller produkters placering

3.1. eGade IVS giver ikke nogen garanti for butikkens eller produkters placering på eGades hjemmeside. Dog er det muligt at få fremhævet butikken eller udvalgte produkter mod betaling.

3.2. Butikkers eller produkters placering på eGade bestemmes af en algoritme, som eGade IVS har fastsat. eGade IVS kan til enhver tid ændre algoritmen, de deri anvendte faktorer og prioriteringen af faktorerne. eGade IVS er ikke forpligtet til at oplyse sælger om algoritmen og de deri anvendte faktorer.

3.3. Efter anmodning fra sælger eller på eget initiativ kan eGade IVS yde sælger assistance, herunder levere rapporter til sælger om butikkens eller produkters synlighed og antal visninger, og i den forbindelse give forslag til forbedring af visning og markedsføring af butik og produkter. eGade IVS giver ikke nogen garantier angående de forbedringsforslag der gives. eGade IVS er berettiget til at tilgå og redigere i sælgers butik, produkter og brugerkonto i forbindelse med assistance til sælger.

3.4. eGade IVS kan til enhver tid slette eller sætte et oprettet produkt eller butik til at være inaktivt.

4. Ansvar for oprettelse af butik og produkter

4.1. Sælger bærer ansvaret og indestår for, at oprettelse af produkter overholder gældende lovgivning og ikke krænker tredjemands rettigheder. Sælger indestår for, at oprettede produkter og butikker på eGade, er i overensstemmelse med eGade IVS’s regler for salg, ikke overtræder nogen love (herunder markedsføringsloven) og ikke krænker tredjemands rettigheder.

4.2. Såfremt Sælger anmoder eGade IVS om at foretage fremhævning af produkt eller butik ved kopiering fra en hjemmeside eller andet digitalt medie, indskærpes det, at Sælger skal indhente alle nødvendige samtykker/licenser fra tredjemand før eGade IVS anmodes om at foretage kopieringen.

4.3. Sælger har bevisbyrden for, at oprettelse af butik eller produkter ikke krænker tredjemands rettigheder, og skal straks på eGade IVS’s anmodning, fremlægge dokumentation for at alle nødvendige samtykker/licenser er indhentet.

4.4. Sælger skal skadesløsholde eGade IVS for ethvert tab som eGade IVS måtte lide og erstatte enhver omkostning, herunder rimelige omkostninger til rådgivere, som eGade IVS måtte afholde som følge af en eventuel krænkelse af Betingelser & Vilkår for butikker.

4.5. eGade IVS er berettiget til at fjerne butikker eller produkter uden varsel, hvis eGade IVS vurderer, at det er nødvendigt for at bringe en krænkelse af tredjemands ret til ophør, undgå en sådan eller overholde lovgivningen i øvrigt. eGade IVS er ligeledes berettiget til at fjerne Indhold, som eGade IVS vurderer er i strid med eGade IVS’s regler for salg og markedsføring, til skade for eGade IVS’s goodwill eller i øvrigt upassende. Dette omfatter bl.a. våben, porno, sexlegetøj eller chillums til hashrygning mv.

5. Rettigheder til indhold

5.1. Ved oprettelse af butik og produkter giver sælger eGade IVS og hermed koncernforbudne selskaber en ubegrænset, vederlagsfri, uigenkaldelig og overdragelig ret til at tilgængeliggøre, ændre og fremstille eksemplarer af hele eller dele af butik eller produkter, herunder data, tekst og billeder. eGade gør brug af denne ret til eksempelvis lagring og visning af butikker og produkter samt til markedsføringsformål.

5.2. Sælger giver derudover eGade IVS ret til at hindre og påtale tredjemands kopiering eller uberettigede anvendelse af hele eller dele af Butik eller produkter på eGade, herunder ved crawling af eGade IVS’s tjenester eller tjenester hvortil butik eller produkter eller dele heraf er overført, jf. punkt 5.1.

5.3. Intet i disse vilkår begrænser sælgers rettigheder til selv at anvende eget indhold fra eGade, herunder data, tekst og billeder.

6. Regler for indhold

6.1. Det er ikke tilladt at bruge eGade til at annoncere for tjenester eller produkter, der konkurrerer med eGade IVS eller andre produkter fra eGade IVS eller selskaber, der er koncernforbundne med eGade IVS. Desuden er det ikke tilladt at oprette en eller flere kopier af samme produkt på sælgers eGade butik.

6.2 Det er ikke tilladt at linke til indhold udenfor eGade. Dette gælder også i form af navn på butik, butikkens url eller produktnavne eller produkters url. eGade IVS forbeholder sig ret til redigere eller slette navne eller url’s, som overtræder ovennævnte.

6.3. Mulighederne for design og funktionalitet af butik på eGade eller produkter, og placeringen på eGade bestemmes altid af det, som på pågældende tidspunkt tilbydes af eGade IVS. eGade IVS kan til enhver tid ændre design og funktionalitet og/eller stoppe eller slette funktionaliteter og designs. eGade IVS kan for hver enkelt sælger tilføje funktioner og/eller designs, eller stoppe eller ændre disse.

7. Konto og betaling

7.1. Sælger kan til enhver tid opsige sin konto samt medfølgende butik og produkter på eGade. Dette

7.2 Sælger kan til enhver tid bede om at få sat sin butik sat på standby hvorved butikken og medfølgende produkter ikke vil være tilgængelige på eGade. Sælger vil dog fortsat kunne logge ind på eGade og redigere egen konto eller butikkens indstillinger.

7.3. For hvert salg på eGade betales en procentvis provision af produktets pris inkl. moms til eGade IVS. Dette beløbet pålægges moms fra eGade IVS’s side. eGade IVS forbeholder sig ret til at fastsætte eller til enhver tid at ændre den procentvise provision.

7.4. eGade IVS sender månedligt bagud en faktura via e-mail til den e-mailadresse, som sælger har oplyst.

7.5. Klager over fakturering skal sendes til regnskab@egade.dk inden tolv (12) måneder efter fakturadatoen. Efter udløbet af denne frist anses sælger for at have godkendt fakturaen. En klage udsætter ikke sælgers betalingsforpligtelse.

8. Øvrigt

8.1. eGade IVS leverer eGade – Gågaden på Internettet på basis af en indsatsforpligtelse og ikke på basis af en resultatforpligtelse. eGade IVS garanterer ikke, at resultaterne af brugen af eGade – Gågaden på Internettet opfylder sælgers mål eller forventninger.

8.2. Efter opsigelse og/eller sletning af sælgers konto på eGade, kan sælger ikke længere bruge længere bruge eGade – Gågaden på Internettet til salg og har ikke adgang til materiale gemt på brugerkontoen eller butik.

8.3. Sælger er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af brugernavn/adgangskode-kombinationen. Sælger er således også ansvarlig for enhver brug af eGade – Gågaden på Internettet, der realiseres via brugernavnet og adgangskoden. Straks sælger ved eller har mistanke om, at uvedkommende er kommet i besiddelse af brugernavnet og adgangskoden, skal sælger underrette eGade IVS herom, uden at dette berører sælgers egen forpligtelse til at træffe hensigtsmæssige forholdsregler, f.eks. ændring af adgangskoden.

8.4. eGade IVS indsamler, overfører, lagrer og bruger oplysninger om og fra sælger med henblik på at kunne udbyde og levere sin ydelser, herunder assistere sælger i forbindelse oprettelse og administration af butik og produkter.

8.5. eGade IVS kan til enhver tid ændre eller supplere Betingelser & Vilkår for butikker med en måneds varsel. Meddelelse om ændring udsendes som e-mail til den e-mail adresse, som sælger har angivet. Meddelelse gives desuden i form af en besked, som vil være tilgængeligt på det kontrolpanel, som hører til hver butik på eGade. Såfremt sælger fortsætter brugen af eGade – Gågaden på Internettet efter udløbet af varslet, anses sælger for uigenkaldeligt at have accepteret ændringerne eller suppleringerne. eGade IVS kan endvidere til enhver tid ændre eGade – Gågaden på Internettet uden varsel, idet ændringer, hvorved væsentlig funktionalitet fjernes uden at blive erstattet, dog forudsætter en måneds varsel.